regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Ewangelickiego Stowarzyszenia Syloe” oraz zasady uczestnictwa w nim. 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia zapisywane wielką literą mają następujące znaczenie: 2.1. „Organizator” – Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE z siedzibą w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 1; 14-100 Ostróda, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS proadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr. 0000509772 NIP: 7412128204 REGON: 281606041; adres poczty elektronicznej: e.s.syloe@gmail.com; 2.2 „Regulamin” – niniejszy dokument; 2.3. „Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na Stronie Internetowej Organizatora; 2.4. „Strona Internetowa Organizatora” – strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Programu, pod adresem: www.e-s-syloe.pl

2.5. „PayPal” lub „Transferuj.pl” – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet; 2.6. „Program” –  Program non-profit, organizowany i zarządzany przez Organizatora, mający na celu umożliwienie Uczestnikom Programu udzielenia wsparcia podopiecznym Stowarzyszenia oraz wsparcie remontu siedziby; 2.7. „Uczestnicy Programu”- osoby pełnoletnie, które wezmą udział w Programie oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w imieniu których działają ich organy bądź upoważnieni pracownicy , którzy wezmą udział w Programie oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie; 2.8. „Produkt”– finansowe wsparcie przekazane przez Uczestnika w drodze darowizny na rzecz Organizatora, które zostanie spożytkowane przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika cel wynikający z Celów Statutowych Organizatora, w szczególności na pokrycie kosztów remontu i utrzymania stacji socjalnej oraz oraz nabywanie środków opatrunkowych, higienicznych oraz spożywczych dla podopiecznych stacji socjalnej; 2.9. „Kategorie Produktów” – wszystkie oferowane w Programie Produkty się na następujące Kategorie: sklep, apteka, prestige; 2.10 „Nabycie Produktu” – darowizna dokonana przez Uczestnika Programu na rzecz Organizatora Programu, przekazana na cele określone w Regulaminie Programu. Nabycie Produktu nie stanowi umowy sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za Nabyty Produkt; 2.11 „Stacja Socjalna” – stacjonarny punkt pomocy socjalnej prowadzony przez Organizatora, świadczący pomoc w zakresie bezpłatnej opieki nad osobami chorymi w domach oraz bezpłatnego wydawania środków opatrunkowych i higienicznych potrzebującym. Przy Stacji Socjalnej działa również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

1 . Program ma na celu udzielenie wsparcia Ewangelickiemu Stowarzyszeniu Syloe poprzez Nabycie Produktu, a tym samym pokrycie określonej części kosztów remontu Stacji Socjalnej oraz kosztów nabycia wyposażenia używanego przez Stację Socjalną, co stanowi realizację Celów Statutowych Organizatora. 2. Program skierowany jest do osób, które chcą wesprzeć finansowo Organizatora i w tym celu Nabędą Produkt i dokonają płatności za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU w sposób określony na Stronie Internetowej Organizatora. 3. Uczestnikami Programu mogą być:

  1. pełnoletnie osoby fizyczne,;
  2. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w imieniu których działają ich organy bądź upoważnieni pracownicy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników bądź systemów PayPal lub PayU, jeżeli z powodu takich przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew środków pieniężnych. 5. Nabycie Produktu, nie stanowi umowy sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Wpłata środków pieniężnych za pośrednictwem systemów PayPal lub PayU stanowi darowiznę na rzecz Organizatora, która zostanie przekazana na cele określone w niniejszym Regulaminie.

1. Nabycie Produktów, celem udzielenia wsparcia finansowego Programu za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU stanowi wzięciu udziału w Programie. 2. Organizator Programu po upływie trzech miesięcy od startu Programu umieści na Stronie internetowej Organizatora raport z trzymiesięcznym zestawieniem Nabytych przez Uczestników Programu Produktów i ich Kategorii. 3. Środki pieniężne uzyskane z Nabytych przez Uczestników Programu Produktów zostaną przekazane w całości na  Cele Statutowe Organizatora. 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo, w razie zaistnienia takiej potrzeby, do przesunięcia środków finansowych uzyskanych z Nabytych przez Uczestników Programu Produktów na zakup innych Produktów lub też zakup Produktów z pozostałych Kategorii, zgodnie z Celami Statutowymi Organizatora, zamieszczonymi na Stronie internetowej Organizatora.

Wzięcie udziału w Programie (Nabycie Produktu) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.  Wzięcie udziału w Programie wymaga podania przez Uczestników Programu danych osobowych określonych przez Organizatora w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych. 2. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z udziałem Uczestnika w Programie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizatora. 3. Podając dane, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji Programu. 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE z siedzibą w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 1; 14-100 Ostróda, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS pod nr. 0000509772 NIP: 7412128204 REGON: 281606041, adres do korespondencji: ul. Olsztyńska 1, 14-100 Ostróda; adres poczty elektronicznej: e.s.syloe@gmail.com; 5. Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich fizycznych, sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń. 6. Organizator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.

1 . Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Ewangelickiego Stowarzyszenia Syloe. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Zarządu i obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).   Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2015 r.